De VAGZ is de vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

De VAGZ onderschrijft het belang van een kwalitatief goede en doelmatige gezondheidszorg in Nederland en draagt daaraan bij door middel van professionele ondersteuning.

Mail het bestuur

De VAGZ is evenals NVAG en VIA ontbonden en in liquidatie na hun onderlinge fusie op 18 april 2018 tot Vereniging Artsen Volksgezondheid.

Welkom alle leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid
De oprichting van onze nieuwe vereniging is een feit, en daarmee zijn meteen ook onze “oude” verenigingen NVAG, VAGZ en VIA ontbonden. Namens de besturen van de oude verenigingen en het bestuur van de nieuwe vereniging heet ik allen van harte welkom als lid van de VAV en feliciteer ik iedereen van harte daarmee. Op 9 mei aanstaande is, na afloop van de nascholing, de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Artsen Volksgezondheid. U bent daar van harte welkom; na afloop van de vergadering bieden we u een drankje aan om de oprichting te vieren.

We gaan natuurlijk ook een nieuw logo en een nieuwe website laten ontwikkelen, en er komt zes keer per jaar een Nieuwsbrief. Omdat het maken van een nieuwe website tijd kost, gaan we voorlopig door met de websites van VAGZ, VIA en NVAG. Voorlopig bevatten de oude websites gezamenlijk het nieuws, het rooster van nascholingen en andere relevante berichten. Als u het niet op de ene site kunt vinden, zoek dan in de andere sites:
www.nvag.nl
www.vagz.nl
http://vianieuws.nl

Het email-adres van de Vereniging Artsen Volksgezondheid is: VAVolksgezondheid@gmail.com

Het bureau van de vereniging is gevestigd op Churchilllaan 11, 7e etage, 3527 GV Utrecht, tel +31 85 4894980

De VAGZ is sinds 1946 de wetenschappelijke vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij zorgverzekeraars en bij adviesorganen over het zorgverzekeringsstelsel. Sinds 2013 zijn ook artsen werkzaam bij alarmcentrales lid.

De VAGZ behartigt de vakinhoudelijke en maatschappelijke belangen van haar leden. Zij doet dit door het positioneren van de functie van medisch adviseur, het bieden van (na)scholing, het bieden van een beroepsprofiel, het samen met collega verenigingen ontwikkelen en borgen van passende opleidingen en door het ontwikkelen van inhoudelijke adviezen voor het dagelijks werk. De VAGZ draagt op deze wijze bij aan een voor iedereen toegankelijk gezondheidszorgsysteem van goede kwaliteit en tegen een aanvaardbare prijs. Zij benut signalen en kennis van haar leden om haar visie op het stelsel uit te dragen.

Haar leden werken in het sociaal geneeskundig domein en veel leden zijn daarom KNMG profielarts Beleid en Advies (B&A) of zijn geneeskundig specialist Maatschappij en Gezondheid (M&G). De VAGZ is lid van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) en van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). In KAMG verband wordt met collega verenigingen gewerkt aan de positionering van de artsen B&A en M&G en het ontwikkelen en borgen van een adequate opleiding en voldoende opleidingsplaatsen. De VAGZ draagt ten behoeve van de registratie systematiek een lid voor bij de Registratie commissie Geneeskundig Specialisten. De VAGZ heeft een eigen (na)scholingsprogramma, de Wesly cyclus. Iedere maand wordt een nascholingsbijeenkomst georganiseerd met beleidsmatige en inhoudelijke onderwerpen.

Feedback feedback